Nieuwe hervorming wet op de mede-eigendom in voorbereiding

Nieuwe hervorming wet op de mede-eigendom in voorbereiding

Na de verregaande hervorming van de wet op de mede-eigendom in juni 2010, lijkt het erop dat er dit jaar een nieuwe wetswijziging komt.  Minister Van Justitie Koen Geens wil voor het einde van 2017 een definitief wetsvoorstel laten stemmen.

De wetswijziging is momenteel in voorbereiding.  Er is een werkgroep opgericht die op 7 maart haar aanbevelingen heeft voorgesteld.  Wij willen u graag op de hoogte brengen en houden.  Er zijn 4 krachtlijnen:

Flexibilisering in de werking van de vereniging van mede-eigenaars en haar organen:

Men wil de meerderheid binnen de algemene vergadering versoepelen zodat voor een aantal beslissingen (vb. belangrijke werken, die het gewone onderhoud overstijgen) de 3/4de meerderheid teruggebracht wordt naar een 2/3de meerderheid. Op die manier moeten er sneller beslissingen kunnen worden genomen.  Zo kan de vereniging van mede-eigenaars flexibeler functioneren en worden blokkeringen in de besluitvorming teruggedrongen. Daarnaast zal het in bepaalde omschreven gevallen, waarin zich een blokkering voordoet, mogelijk zijn om een voorlopige bewindvoerder aan te stellen om de situatie te herstellen.

Transparantie en efficiëntie:

Een tweede aanbeveling betreft het loskoppelen van de statuten van de wetgeving . De bedoeling is om niet-essentiële zaken uit het reglement van mede-eigendom bij het reglement van interne orde te voegen. Hierdoor wordt verhinderd dat men voor de kleinste aanpassing in de statuten langs de notaris moet passeren om dit authentiek te laten acteren.

De syndicus krijgt een ruimere bevoegdheid om de bijdragen in de lasten in te vorderen.  Zo zal hij zich kunnen beroepen op de hoofdelijkheid tussen de blote eigenaar en de vruchtgebruiker.  De syndicus kan voortaan ook alle gerechtelijke en buitengerechtelijke maatregelen nemen om een snellere invordering van bijdragen, in het belang van de andere mede-eigenaars, te waarborgen.

Voor de transparantie wordt er voorgesteld om in de appartementsgebouwen het oprichten van reservefondsen te verplichten.  Zo worden de grote kosten voor de eigenaars wat gespreid en komen nieuwe eigenaars niet voor grote verassingen te staan.

Herbalancering:

Dit houdt een herbalancering van verantwoordelijkheden en beslissingsmacht in.  Men wil de richting uit dat (enkel) de mede-eigenaars die meebetalen voor bepaalde kosten of investeringen ook meebeslissen. Zo zal iemand die op het gelijkvloers eigenaar is en niet meebetaalt in de liftkosten ook niet mogen meebeslissen wanneer de lift wordt vernieuwd.

De eigenaar die verhuurt en niet langer de syndicus zou voortaan ook moeten instaan voor het communiceren met de huurder over agendapunten voor de algemene vergadering en over genomen beslissingen.

Verduidelijkingen en rechtzettingen:

Het laatste luik bevat een aantal reparaties aan de wet van juni 2010. 

De bedoeling van deze beleidsmaatregelen is een verdere modernisering van de wet op de mede-eigendom, nu steeds meer mensen op appartementen wonen.  Wordt ongetwijfeld vervolgd.